Regulamin konkursu „Dzień Matki”

26.5.2016

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Dzień Matki” (zwany dalej „Regulamin”)

 1. DEFINICJE:
 2. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Dzień Matki” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest spółka „Kuchnia Polki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym; przy ulicy Sowiej 16, 62-080 Tarnowo Podgórne; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146530, numer NIP: 779-20-15-801, REGON: 631204850, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 427 000,- PLN, wpłacony w całości.
 4. „Fundator” – fundatorami nagród w konkursie są:
  1. „Kuchnia Polki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym; przy ulicy Sowiej 16, 62-080 Tarnowo Podgórne; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146530, numer NIP: 779-20-15-801, REGON: 631204850, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 427 000,- PLN, wpłacony w całości.
 5. „Uczestnik” – Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, które są użytkownikami serwisu Facebook.
 6. „Hashtag” – słowo, hasło, fraza poprzedzone # na Instagramie, Facebooku i Twitterze, po kliknięciu którego wyświetlą się nam wszystkie materiały z wykorzystaniem danego hashtagu.

  II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Matki”.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się 26.05.2016r. o godz. 13:35 a kończy się w dniu 29.05.2016r. o godz. 20:00.
 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage-u Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com pod adresem www.facebook.com/Kuchnia.Polki.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.
 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne (Uczestnicy nie są zobowiązani do nabywania dowodów udziału w konkursie) i dobrowolne.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy podczas trwania całego Konkursu, co oznacza, że Uczestnik może wysłać więcej niż jeden komentarz, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

    III WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
 • Udzielić odpowiedzi na pytanie: „Pokaż jak bardzo kochasz swoją mamę” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Kuchnia Polki pod adresem: facebook.com/Kuchnia.Polki, w komentarzach do posta można zamieszczać tekst, grafiki, zdjęcia,
 • oznaczyć je – „hashtagiem” –  #DzienMatki

Komentarze niespełniające warunków wskazanych w punkcie III 1a i b treści Regulaminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 1. Uczestnik zgłaszając swój komentarz jak również oznaczając go specjalnym Hashtagiem oświadcza tym samym, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych przez niego danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
 2. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika w tym do usunięcia jego zgłoszenia konkursowego, który:
 • Postępował niezgodnie z Regulaminem,
 • Nadesłał komentarz zawierający treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób,
 • Wykorzystywał fałszywe profile użytkownika na portalu facebook.com
 1. Uczestnik przez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z nazwy awatara zamieszczonego na portalu facebook.com w związku z prowadzeniem i promocją Konkursu, w tym w szczególności na ich rozpowszechnianie w portalu facebook.com, na stronie kuchniapolki.pl oraz w innych mediach internetowych.
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik podaje obowiązkowo swoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania (adres gdzie wysłać ewentualną nagrodę) wraz z akceptacją na przetwarzanie swoich danych osobowych, oraz akceptacją Regulaminu Konkursu. Uczestnik zamieszczając komentarz zgodny z opisem wskazanym punkcie III 1a i b Regulaminu oświadcza, że jest autorem tego komentarza.
  3. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i rzeczywistym stanem. Jeżeli podane przez niego dane są niezgodne z prawdą lub rzeczywistym stanem, Organizator konkursu może uznać to za naruszenie Regulaminu Konkursu.
  4. Dane check quick payday loan lenders osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie, zachowując prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres administratora danych osobowych.

V.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury konkursowe.
 2. Konkurs trwa w okresie od dnia 26 maja 2016 roku od godziny 13:35 tj. momentu publikacji postu informującego o rozpoczęciu Konkursu, do dnia 29 maja 2016 roku do godziny 20:00.
 3. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w okresie obowiązywania konkursu komentarza pod postem konkursowym i oznaczenie go specjalnym hashtagiem – #DzienMatki na profilu Kuchnia Polki pod adresem: facebook.com/Kuchnia.Polki
 4. Zwycięzcami nagród zostaną 2 osoby, które prześlą zdaniem Jury najciekawszy komentarz.
 5. Jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 6. Po 6 dniach od zakończenia umieszczania komentarzy konkursowych w rezultacie obrad Jury, wyłonieni zostaną zwycięzcy. Lista zwycięzców (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisowi facebook.com) zostanie opublikowana w dniu 4.06.2016r.  przez osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora na oficjalnym Facebook fanpage Kuchnia Polki znajdującym się pod adresami https://pl-l.facebook.com/Kuchnia.Polki oraz na stronie internetowej www.kuchniapolki.pl
 7. Zwycięzca od dnia publikacji listy zwycięzców ma 3 dni na wysłanie na adres opinie@kuchniapolki.pl danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres mailowy, które to dane posłużą Organizatorowi do wysłania nagrody) wraz z następującą klauzulą: „Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść, a ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przez spółkę „Kuchnia Polki” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu „Dzień Matki”, a także, iż wyrażam zgodę na komunikację ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.”
 8. Organizator wysyła nagrodę na podany adres zamieszkania w ciągu 2 tygodni od dnia przekazania danych przez zwycięzcę.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora

 

 1. NAGRODY
 2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a.) Nagrodą w Konkursie jest bon SODEXO o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100),

 1. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody.
 2. Jeśli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany przez Zwycięzcę z tytułu przyznanej mu nagrody podlega opodatkowaniu Organizator jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

  VII. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 25.05.2016r.   VIII. REKLAMACJE  

 1. Uczestnik ma prawo do reklamacji wyboru przez Jury zwycięzców Konkursu w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
 2. Zwycięzca ma prawo do reklamacji otrzymanej nagrody.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, wysłanego w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres mailowy opinie@kuchniapolki.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie dodawania komentarzy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia obrad Jury oraz publikacji wyników Konkursu.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć go na każdym etapie Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 7. Prawem właściwym Konkursu (w tym praw i obowiązków uczestników Konkursu i Organizatorów) jest prawo polskie.
 8. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kuchniapolki.pl oraz na fanpage Organizatora.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu facebook.com
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany through www.netentplay.com, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com, a Uczestnik niniejszym zwalnia serwis facebook.com z jakiejkolwiek odpowiedzialności.